8FBMT Series

ขับเคลื่อนด้วยพลัง ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยโตโยต้า

การผสมผสานระหว่างสมรรถนะระดับพิเศษกับการใช้พลังงานที่ต่ำมากทำให้
Toyota Traigo 80 สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การใช้งานภายในอาคาร เช่น การจัดวางพาเลท งานกลางแจ้งหรือแม้กระทั่ง
ท่าเรือ โดยมีความสามารถในการยกตั้งแต่ 3.5 ถึง 8.0 ตัน

Showing all 7 results

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ