OSE Series

Low-level order pickers.

BT OSE ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนได้และ
ใช้งานง่าย รุ่นที่หลากหลายนั้นหมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
หน้างานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางระดับล่างหรือระดับที่กลาง

Showing all 5 results

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ