BT tyro

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1500
ความสามารถในการลาก (kg) 1500
แรงดึงสูงสุด (kg) 1500
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 685
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1330
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1160
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1530
ความสูงของเสายก (mm) 600

BT tyro Series
BT tyro Series

CATALOG

VIDO

SERIES SPECIFICATIONS

Model BT tyro
ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1500
ความสามารถในการลาก (kg) 1500
แรงดึงสูงสุด (kg) 1500
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 685
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1330
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1160
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1530
ความสูงของเสายก (mm) 600
Detail
หมวดหมู่:

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ