OME100

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1000
ความสามารถในการลาก (kg) 1000
แรงดึงสูงสุด (kg) 1000
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 1000
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1660
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1750
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1780
ความสูงของเสายก (mm) 600

VIDO

SERIES SPECIFICATIONS

Model OME100
ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1000
ความสามารถในการลาก (kg) 1000
แรงดึงสูงสุด (kg) 1000
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 1000
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1660
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1750
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1780
ความสูงของเสายก (mm) 600
Detail
หมวดหมู่:

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ