OSE120

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1200
ความสามารถในการลาก (kg) 1200
แรงดึงสูงสุด (kg) 1200
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 1200
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 790
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 2357
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1370
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1406
ความสูงของเสายก (mm) 1200

SERIES SPECIFICATIONS

Model OSE100 OSE120 OSE180 OSE200 OSE250
ประเภทของรถ Battery Battery Battery Battery Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1000 1200 1800 2000 2500
ความสามารถในการลาก (kg) 1000 1200 1800 2000 2500
แรงดึงสูงสุด (kg) 1000 1200 1800 2000 2500
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600 1200 1425 1200 1200
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 790 790 790 790 790
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1540 2357 2790 2790 2301
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2570 1370 1370 2199 1277
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1690 1406 1434 1434 1338
ความสูงของเสายก (mm) 600 1200 1425 1200 1200
Detail Detail Detail Detail Detail
หมวดหมู่:

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ