RAE200

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Reach Truck
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 2000
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 1570
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1845
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2249
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1411
ความสูงของเสายก (mm) 10000

VIDEO

SERIES SPECIFICATIONS

Model RAE160 RAE200 RAE250
ประเภทของรถ Reach Truck Reach Truck Reach Truck
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1600 2000 2500
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600 600 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 1570 1570 1570
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1715 1845 1903
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2249 2249 2249
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1321 1411 1515
ความสูงของเสายก (mm) 10000 10000 10000
Detail Detail Detail
หมวดหมู่:

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ