SAE160

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Stacker Truck
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1600
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 930
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1768
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2381
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1065
ความสูงของเสายก (mm) 3002

VIDO

SERIES SPECIFICATIONS

Model SAE160
ประเภทของรถ Stacker Truck
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1600
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 930
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1768
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2381
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1065
ความสูงของเสายก (mm) 3002
Detail
หมวดหมู่:

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ