SWE200

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 2000
ความสามารถในการลาก (kg) 2000
แรงดึงสูงสุด (kg) 2000
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 790
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1504
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1294
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 2010
ความสูงของเสายก (mm) 600

SERIES SPECIFICATIONS

Model SWE080 SWE100 SWE120 SWE140 SWE160 SWE200
ประเภทของรถ Battery Battery Battery Battery Battery Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 800 1000 1200 1400 1600 2000
ความสามารถในการลาก (kg) 800 1000 1200 1400 1600 2000
แรงดึงสูงสุด (kg) 800 1000 1200 1400 1600 2000
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600 600 600 600 600 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 726 770 770 770 790 790
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1443 1340 1353 1397 1504 1504
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1235 1235 1235 1235 1294 1294
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 628 681 756 751 1999 2010
ความสูงของเสายก (mm) 600 600 600 600 600 600
Detail Detail Detail Detail Detail Detail
หมวดหมู่:

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ